پسر 
یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون آبـتین   
آتـش آتـش   
        نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین،  تـزیـین و آرایش آذین   
   نام فرشته ای آراد  
      ساکت آرام   
         نام پدر زن داریوش کبـیر آرتان 
         یکی از پهـلوانان سنـتی ایران آرش 
     بسیار نیرومند،   پدر بزرگ داریوش کبـیر آرشام 
         هـدف آرمان
       یکی از شخـصیت های شاهـنامه آرمین  
        نام باستانی ایران آریا
      دارای خلق و خوی آریایی،   نام پسر داریوش آریامنش
         منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی آریانا
      مربوط به نژاد آریا  آرین
          آزاد آزاد
    خاص و خالص،   پاک و پاکیزه آویژه  
                پاره آتش اخـگر
         یکی از شخـصیتهای شاهـنامه اردشیر
اردلان
           یکی از شخـصیت های شاهـنامه اردوان
       یکی از شخـصیت های شاهـنامه ارژنگ
        شیر ارسلان
               سریر و  تخـت ارشیا     
یکی از شخصیتهای شاهنامه اسفندیار 
 بنیانگذار سلسله اشکانیان  اشکان
شریک، معاون، رفیق  افشار
 نام سردار ایرانی افشین
                آرزو امید
  شاه امیر
جاودان انوش
نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان انوشیروان
  ادراک اورنگ
 نام یکی از شخصیتهای شاهنامه ایرج
یکی از شخصیت های شاهنامه بابک 
نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز باربد
آغاز صبح بامداد
نام نوازنده نامی دوران ساسانیان بامشاد
  بامین
نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ر بردیا 
یکی از سرداران یزدگرد ساسانی برسام 
 جوان برنا
بلند بالا، نام پسر سهراب بروز
نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب برزن
یکی از شخصیتهای شاهنامه بزرگمهر
به دین به آئین
 نگهبان بهبد
  بهراد
مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه بهرام 
رنگ نیک بهرنگ
روز خوب و نیک بهروز
کسی که به نیکی زاده شده بهزاد
یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه بهمن
دارای مش و کردار شایسته بهمنش
مشهور بهنام
نام شاهان هند بهنود
یکی از شخصیتهای شاهنامه بیژن
ایرانی، مقدس پارسا 
نامی آذری به معنای پروردگار پاشا
 رزمجو پرشان 
یکی از شخصیت های شاهنامه پرویز 
 نام یک پیامبر پرهام
  پژمان 
         پوریا
جستجو، جویا پویا 
آرزو پوژمان
نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد پولاد 
 آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی پهلبد 
 پیام پیام 
یکی از شخصیتهای شاهنامه پیروز
 نام برادر شاپور اول پیروزان
قبول پیمان
 یکی از شخصیت های شاهنامه تورج
یکی از شخصیت های شاهنامه تهماسب
نام یکی از شاهان ایرانی تهمورث
  تیرداد
  تیمور
  ابدی جاوید
نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه جمشید 
 دارنده جهان جهاندار
 شاه جهان جهانشاه
 فاتح جهان جهانگیر
 مدافع حامی
 هدیه ای از طرف خدا خداداد
یکی از شخصیتهای شاهنامه خسرو
 نام یکی از شاهان هخامنشی خشایار 
  دادیه
ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه دارا 
یکی از شخصیتهای شاهنامه داراب
  نام یکی از شاهان هخامنشی داریوش
  دانوش
  رامبد
  رامین
نوازنده معروف زمان ساسانیان رامتین
درخشان رخشان 
یکی از شخصیت های شاهنامه رستان
  روزبه
یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )ر زال 
  زامیاد
 نام یک پیامبر زرتشت
  زند
بنیانگذار عهد ساسانی ساسان
 رهبر سالار
 یکی از شخصیتهای شاهنامه سام 
خانه، سامان سامان
بالا مقام سامی 
  آسمان سپهر
  سروش
شاهزاده سنجر
 یکی از شخصیت های شاهنامه ( فرزند رستم )ر سهراب
 مرد سیاه مو سیامک
یکی از شخصیت های شاهنامه سیاوش 
یکی از شخصیت های شاهنامه شاپور
صورت شاه شاهرخ
خواست شاه شاهکام
باز ( پرنده ای کوچکتر از عقاب )ر شاهین
سزاوار شایا
سزاوار شایان
  شروین
ستاره دنباله دار شهاب
 شاهین دربار شهباز 
نام پادشاهی شهرام 
 هدیه شهر شهرداد  
رودی بزرگ شهروز 
  شاه شهریار
دوست شاه شهیار 
  اعتماد عماد 
یکی از شخصیتهای شاهنامه فرامرز
 راست فربد
عالی فرجاد 
شاد فرخ 
شاد به دنیا آمده فرخزاد
  فرداد
بهشت فردوس
  فردین
تولد باشکوه فرزاد
 سزاوار فرزام
عاقل فرزان
دانا فرزین
شاد فرشاد
  فرشید
بالا فرناز 
یکی از شخصیت های شاهنامه فرود 
جوهر فروهر
 یکی از شخصیت های شاهنامه فرهاد 
 فرهنگ فرهنگ
  فرهود
یکی از شحصیت های شاهنامه فریبرز 
منحصر بفرد فرید 
            یکی از شخصیت های شاهنامه فریدون 
پیروز، پیروزی فیروز 
موفق کامران
آرزوی شاد کامشاد 
موفق کامیار
یکی از شخصیت های شاهنامه کسرا 
 یکی از شخصیت های شاهنامه کاوه
یکی از شخصیت های شاهنامه کاووس
  کورس
بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران کورش
           کوشنده، سخت کوش کوشا
شاه، مدافع، محافظ کیا 
شاهان کیان
  کیارش
یکی از شخصیت های شاهنامه کیانوش 
یکی از شخصیت های شاهنامه کیخسرو 
یکی از شخصیت های شاهنامه کیقباد
جهان کیوان
یکی از شخصیت های شاهنامه کیومرث
یکی از شخصیتهای شاهنامه گباد
یکی از شخصیتهای شاهنامه گشتاسب
یکی از شخصیتهای شاهنامه گودرز 
یکی از شخصیتهای شاهنامه گیو
  مازیار
  ماکان
نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد مانی
یکی از شخصیتهای شاهنامه منوچهر
  مهبد
یکی از شخصیتهای شاهنامه مهراب
یکی از شخصیتهای شاهنامه مهران 
هدیه آفتاب مهرداد
نوزاد آفتاب مهرزاد
 یکی از شخصیتهای شاهنامه مهرک
رنگ آفتاب مهرنگ
یکی از شخصیتهای شاهنامه مهیار
 تولد میلاد 
 مشهور نامدار
مشهور نامور
 یکی از شخصیتهای شاهنامه نریمان
روشنایی نوری
بشادی زائیده شده  نوشزاد 
خبر خوش نوید 
کوچک نمیا
شنونده نیوشا
 یکی از شخصیتهای شاهنامه هرمز 
  هوتن
دانا هوشمند
یکی از شخصیتهای شاهنامه هوشنگ
  دانا هوشیار 
یکی از شخصیتهای شاهنامه هومان
نیک اندیش هومن
  ورشاسب
               نامی آذری - بمعنی جاوید یاشار 
دختر
آبگینه آبنوس
نام یک شاهزاده ایرانی آتوسا
آتش، نهمین ماه ایرانی آذر 
نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار آذرافروز 
صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر آذرخش
نام گلی است برنگ سرخ آذرگون 
پاکدین آذرنوش
  آرا  
آرزو آرزو
 آزاد، رها آزاده
نام یک شاهزاده ایرانی آزیتا 
زینت آلات آزین
مانند آسا
 تشویق آفرین 
نام گلی آلاله
الهه آب آناهیتا
صدا آوا
آویز آویزه
آهو آهو
ستاره، نام گلی اختر
سیاره ارانوس ارانوس
نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد ارغوان
رنگ ارغوانی روشن، نام گلی ارکیده 
 هدیه ارمغان
تاج افسار 
افسانه افسانه
طلسم و جادو افسون
پاشیدن افشان
  الناز 
خوشبخت انوشه
نام کشور ایران ایران
دختر ایران ایران دخت 
خانم، متشخص، زن مجرد بانو 
کریستال بلور
گل بنفشه بنفشه
دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان بوبک
بوس، بوسیدن بوسه
فصل بهار بهار
بهار کوچک بهارک
 آورنده بهار بهاره
 بهترین ناز بهناز
بهترین صورت بهرخ
منحصر بفرد بیتا 
 پدیده، چیز جدید پدیده
 اسم یک پرنده پرستو 
ابریشم پرند 
پری پری 
دارای صورتی همچون پری پری رو
جمع پری پریا 
    دارای صورتی همچون پری پریچهر
زاده پری پریزاد
مانند پری پریسا
دارای صورتی همچون پری پریوش
پرتو پرتو
پروانه پروانه
نام یک صور فلکی پروین
سپیده دم پگاه
نوعی پرنده پوپک
موفق پوران 
یکی از شخصیت های شاهنامه پوران دخت 
موفق پوری
نام گلی پونه
جام شراب پیمانه 
ارتباط پیوند
ستاره تارا
آهنگ، نغمه ترانه 
مسیحی ترسا 
نام کشور دشمن ایران در شاهنامه توران
نوعی پرنده توکا
یکی از شخصیتهای شاهنامه تهمینه
سفال تینا
 نام یک صور فلکی ثریا
جوان، گل جوانه جوانه
  چلیپا
یاد، یادگاری خاطره
خندان خندان
  خجسته
آفتاب خورشید
ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد دری
آرام دل دلارام
ملیح، خوش قلب دلبر
جذاب دلکش
دریا  دریا 
جهان دنیا
 آرامش رامش
پرمعنی رسا
روشنایی رکسانه
روح، روان روان
یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم رودابه
نور کوچک روشنک
 آزاد رها
  ریما
حریر، زربافت زری 
طلایی زرین
دختر طلایی زرین دخت
  زویا
سیاره زهره(ونوس)ر زهره
زیبا، قشنگ زیبا
شبنم ژاله
  ژیلا
  سارا 
جام شراب ساغر
  سالومه
نام گلی ساناز
 سایه سایه
نور اول صبح سپیده
ستاره ستاره
زن زیبا، درخت سروناز سروناز 
یاسمن سمن
  سمیلا
  سمیرا
  سنا
یکی از شخصیت های شاهنامه سودابه
رز قرمز سوری
شعله ور، درحال سوختن سوزان 
نام گلی سوسن
قسم خوردن سوگند
  سپتا
صورت، رخ سیما
نقره ای سیمین
شاد شادان
شادی، خوشحالی شادی
سلطنتی شاهین
شبنم(ژاله)ر شبنم
جرقه شراره 
  شروین
شعله، آتش شعله 
شکوفه شکوفه
جلال، زرق و برق شکوه
نوعی آهو شوکا
بانوی شهر شهربانو
زاده شهر شهرزاد 
عشق شهر شهرناز
شاهزاده شهزاده 
زن سیاه چشم شهلا 
عشق شاه شهناز
  شیدا
آفتاب، درخشان شیده
ظریف، شیرین شیرین
زن شیرین و حساس شیرین بانو
افسون شده شیفته
  شیما
فریبا شیوا
  صدف
شراب صهبا
پاک، خالص طاهره
طلا طلا 
عسل عسل
آهوی کوهی غزال
 آهوی کوهی غزاله
طنازی غمزه
غنچه گل غنچه
یکی از شخصیتهای شاهنامه فرانک 
خوشی فرحناز
شاد فرخنده
عاقل فرزانه
فرشته، پری فرشته
عشوه گر فرناز
یکی از شخصیت های شاهنامه فرنگیس
درخشان فروزان
درخشان فروزنده
روشنی فروغ
ملیح فریبا
پرارزش فریده 
ستوده فرین
 فیروزه فیروزه
عاشق فیلا
گل قاصدک قاصدک
مقدس، فرشته قدسی
یکی از شخصیت های شاهنامه کتایون
ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند کیمیا
یکی از شخصیت های شاهنامه گردآفرید
یکی از شخصیت های شاهنامه گردیا
چشمان گلاره
  گلبانو
گل فصل بهار گلبهار 
  گلپری
 باغ گل گلشن 
گل انار، به زیبایی گل گلنار
  گلنسا
رنگ قرمز گل رز گلی
 نوعی آهنگ گیتا 
 جهان، دنیا گیتی
  گیسو
نام گلی لادن
گل لاله لاله
  لیدا
شبانه لیلا 
نام گلی لیلی 
مانند مانا
نام یک شاهزاده ماندانا 
نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد مانی
 وجوه ماه ماهدخت 
کسی که صورتش مانند ماه باشد ماهرخ
 مرجان مرجان
 مرجان مرجانه
مرمر مرمر
ملکه ملکه
یکی از شخصیتهای شاهنامه منیژه 
مروارید مروارید 
 گل مریم مریم
 خبر خوش مژده
مژه ها مژگان 
مست مستانه
  میشا
 نام یک الهه مونا
 مثال ماه مهتا 
مثال ماه مهتاب
مهر انگیز مهر انگیز
نور آفتاب مهرناز
  مهرنوش
خورشید، مهربان مهری 
 ماه، مهتاب مهسا
درخت گل یاس مهستی
  مهشید
نور ماه، شکوه ماه مهناز
  مهنوش
مثال ماه، زیبایی مهوش 
 دختر ماه مهین
نام یک الهه میترا 
مینا مینا 
  مینو 
 شوق آفرین نازآفرین
 گل زیبا نازگل
خوش قلب نازنین 
زیبا نازی 
زیبا نازیلا
 نام یک درخت ناژین
ونوس، ستاره زهره ناهید
صدا ندا
  نام گلی نرگس
 نام گلی نسترن
رز وحشی نسرین
ترانه، آهنگ نغمه
خوش قلب نگار 
 نگاه نگاه 
سنگ روی انگشتر و جواهرات نگین
نوا نوا
شادی خلق نوش آفرین
شیرین نوشین
 نهال نهال
خوب، زیبا نیکو
خوبی نیکی
نام گلی(زنبق آبی)ر نیلوفر 
شنونده نیوشا
آرزو وندا
آشکار ویدا 
هدیه هدیه
وجود هستی
پرنده ای افسانه ای هما
حیرت انگیز هنگامه
گل یاس یاس
گل یاس یاسمن
تنها، یگانه یکتا
تنها، یگانه یگانه
نام بلندترین شب سال یلدا 
 
دسته ها :
جمعه بیست و چهارم 8 1387
X