1.بازیگران ایرانی فقط در ایران بازی کنن

2.به خودشون مربوطه و دولت حق تصمیم گیری برای اونارو نداره

3.اگر در خارج بازی کردن ،اجازه بازی در ایران را نداشته باشن

4.بازی در خارج کشور با رعایت ضوابطی...


دسته ها : نظر سنجی
پنج شنبه بیست و سوم 8 1387
X