هر کجا هستم،باشم،
آسمان مال من است.
پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است.
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت ؟

 

ن نمی دانم
که چرا می گویند:اسب حیوان نجیبی است،کبوتر زیباست.
وچرا در قفس هیچکسی کرکسی نیست.
گل شبدر چه کم از لاله ی قرمر دارد.
چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید.
واژه ها را باید شست.
واژه خود باد،واژه باید خود باران باشد.

سهراب سپهری


جمعه بیست و چهارم 8 1387
X