سلام

من خیلی وقت پیش چند تا از فایهامو فشرده کردم ،پسورد هم گذاشتم،حالا نمیدونم که پسوردش چی بوده....

چطور میتونم اونو پیدا کنم ؟

ممنون اگه کمکم کنید ...

دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 12 1387
وصـیت نامه  داریــــــــــوش

اینــــــک که من از دنیا میروم بیست و پنج کشور جزو امپراطوری ایران است و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورها نیز در ایران دارای احترام می باشند.

جـــــــانشین من خشایار شا باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنها را محترم بشمارد.

اکنــــون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور دریک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو می باشد زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست. البته به خاطر داشته باش که تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی. من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکنی ، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند امّا در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان. مادرت آتوسا بر من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن.

ده ســـــــال است که من مشغول ساخت انبارهای غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساخت این انبارها را که با سنگ ساخته میشود و به شکل استوانه است در مصر آموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه میشوند حشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبارها چند سال می ماند بدون اینکه فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه دهی تا اینکه همواره آذوقه دو یا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر ساله بعد از اینکه غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبارها برای تامین کسر خواربار استفاده کن و غله جدید را بعد از اینکه بو جاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوقه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود.

هـــــــرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است ، چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و آن به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوست بنمایی.

کــــــانالی که من می خواستم بین شط نیل و دریای سرخ بوجود بیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد و تو باید آن کانال را باتمام برسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آنقدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند.

اکنــــون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمرو ایران ، نظم و امنیت برقرار کنند. ولی فرصت نکردم سپاهی به یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی. با یک ارتش نیرومند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند.

توصیـــــــه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده. چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغگو را از خود دور نما. هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن و برای اینکه عمال دیوان به مردم مسلط نشوند ، برای مالیات ، قانونی وضع کردم که تماس عمال دیوان را با مردم خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت.

افســـــــــران و سربازان ارتش را راضی نگهدار و با آنها بدرفتاری نکن. اگر با آنها بد رفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند. امّا در میدان جنگ تلافی خواهند کرد. ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آنها اینطور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست تو را فراهم نمایند.

امــــــــر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا اینکه فهم وعقل آنها بیشتر شود و هر قدر که فهم و عقل آنها زیادتر شود ، تو با اطمینان بیشتر می توانی سلطنت کنی. همواره حامی کیش یزدان پرستی باش. امّا هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته بخاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد که از هر کیش که میل دارد پیروی نماید.

بعــــــد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم ، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم کرده ام بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار. امّا قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هر زمان که می توانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی ، من که پدر تو و پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد. خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد یا یک خارکن و هیچ کس در این جهان باقی نمی ماند. اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت را ببینی ، غرور و خودخواهی بر تو غلبه خواهد کرد امّا وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی ، بگو که قبر مرا مسدود نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگهدارد تا اینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند.


زنــــــهار ، زنهار. هرگز هم مدعی و هم قاضی نشو ، اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن ، یک قاضی بیطرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار بدهد و رای صادر نماید. زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد.

هــــــرگز از آباد کردن دست بر ندار. زیرا اگر دست از آباد کردن برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا قاعده این است که وقتی کشور آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود. در آباد کردن ، حفر قنات و احداث جاده و شهرسازی را در درجه اوّل اهمیت قرار بده .

عفـــــو و سخاوت را فراموش نکن و بدان که بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت. ولی عفو فقط موقعی باید بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ، ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای.

بیـــــش از این چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در این جا حاضر هستند کردم تا اینکه بدانند قبل از مرگ ، من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس میکنم که مرگم نزدیک شده است

جمعه بیست و چهارم 8 1387

پرده ها را برداریم:
بگذاریم که احساس هوایی بخورد.
بگذاریم بلوغ،زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند.
بگذاریم غریزه پی بازی برود.
کفش ها را بکند،و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد.
بگذاریم که تنهایی آواز بخواند.
چیز بنویسد.
به خیابان برود.

 

کار ما نیست شناسایی "راز" گل سرخ،
کار ما شاید این است
که در "افسون"گل سرخ شناور باشیم.
پشت دانایی اردو بزنیم.
کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم.


کاشان،قریه ی چنار،تابستان 1343

جمعه بیست و چهارم 8 1387

چتر ها را باید بست،
زیر باران باید رفت.
فکر را،خاطره را،زیر باران باید برد.
با همه مردم شهر،زیر باران باید رفت.
دوست را زیر باران باید دید.
عشق را،زیر باران باید جست.
زیر باران باید با زن خوابید.
زیر باران باید بازی کرد.
زیر باران باید چیز نوشت،حرف زد،نیلوفر کاشت.

سهرای سپهری

جمعه بیست و چهارم 8 1387

هر کجا هستم،باشم،
آسمان مال من است.
پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است.
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت ؟

 

ن نمی دانم
که چرا می گویند:اسب حیوان نجیبی است،کبوتر زیباست.
وچرا در قفس هیچکسی کرکسی نیست.
گل شبدر چه کم از لاله ی قرمر دارد.
چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید.
واژه ها را باید شست.
واژه خود باد،واژه باید خود باران باشد.

سهراب سپهری

جمعه بیست و چهارم 8 1387

زندگی رسم خوشایندی است.
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ،
پرشی دارد اندازه ی عشق
زندگی چیزی نیست،که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود.
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.
زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد.
زندگی شستن یک بشقاب است.

سهراب سپهری

جمعه بیست و چهارم 8 1387

امشب آخرین قسمت این فیلم بود،برای همینم من آهنگ تیتراژ پایانی اونو گذاشتم که دانلود کنین.

به نظر من که بد نبود،ولی اونقدر ها هم جالب نبود.

دانلود

کارگردان : فریدون جیرانی

خواننده :  صدای رضا یزدانی

سبک  :   راک

تنظیم : کارن همایون فر

ترانه سرا : یغما گلرویی

جمعه بیست و چهارم 8 1387

فکر می کنید کدوم تیم امسال بتونه قهرمان شه ؟

من که خودم طرفدار پیروزی ام،امیدوارم همیشه پیروز باشه،ولی چون از قزوینم بدم هم نمیاد که پیکان قهرمان بشه !!!

اینم بگم که این مسابقه ی SMS برنامه ی 90 نیستا...

جایزه ای هم در کار نیست...

دسته ها : نظر سنجی
جمعه بیست و چهارم 8 1387

گوشی برتر

 

 به نظر شما کدوم گوشی بهتره ؟

 

 

 

1. نوکیا

2.سونی اریکسون

3. سامسونگ

4.موتورولا

5.HTC

6.Apple

البته بازم هستن ، ولی به نظرم تو ایران فقط اینا باشن...

 

دسته ها : نظر سنجی
جمعه بیست و چهارم 8 1387

به نظر شما اگر افراد زیر وارد رقابت ریاست جمهوری دهم بشن کدوم رای بیشتری و کدوم رای کمتری میاره ؟

1.محمود احمدی نژاد

2. آقای خاتمی

3.هاشمی رفسنجانی

4.میر حسین موسوی

 5. حجه الاسلام کروبی 

6.عارف معاون اول آقای خاتمی

7. محسن رضایی 

8. حداد عادل

دسته ها : نظر سنجی
جمعه بیست و چهارم 8 1387
عروس عادی: با اجازه بزرگترها بله (این اصولا مثل بچه آدم بله رو میگه و قال قضیه رو میکنه.)

عروس لوس: بع..........له!
عروس زیادی مؤدب: با اجازه پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، دایی جون، عمه جون،...، زن عمو کوچیکه، نوه خاله عمه شکوه، اشکان کوچولو، ... ، مرحوم زن آقاجان بزرگه ، قدسی خانوم جون ، ... ، ... (این عروس خانوم آخر هم یادش میره بگه بله واسه همین دوباره از اول شروع میکنه به اجازه گرفتن ... !)

عروس خارج رفته: با پرمیشن گریت ترهای فمیلی ... اُ یس

عروس خجالتی: اوهوم

عروس پاچه ورمالیده: به کوری چشم پدر شوهر و مادر شوهر و همه فک و فامیل این بزغاله (اشاره به داماد) آره.... ( وضعیت داماد کاملا قابل پیش بینی است)

عروس هنرمند: با اجازه تمامی اساتیدم، استاد رخشان بنی اعتماد، استاد مسعود کیمیایی، ...، اساتید برجسته تاتر، استاد رفیعی، ... ، مرحوم نعمت ا.. گرجی ، شیر علی قصاب هنرمند، روح پر فتوه مرحومه مغفوره مرلین مونرو، مرحوم مارلین دیتریش، مرحوم مغفور گری گوری پک و ... آری می پذیرم که به پای این اتللوی خبیث بسوزم چو پروانه بر سر آتش ...

عروس داش مشتی: با اجزه بروبکس مُجلی نیست من که پایه ام ...

عروس فمنیست: یعنی چی؟! چه معنی داره همش ما بگیم بله ... چقدر زن باید تو سری خور باشه چرا همش از ما سؤال می پرسن ! ... یه بار هم از این مجسمه بلاهت (اشاره به داماد) بپرسین ... (اصولا این قوم فمنیست جنبه ندارن که بهشون احترام بذارن و یه چیزی ازشون بپرسن ... فقط باید زد تو سرشون و بهشون گفت همینه که هست می خوای بخواه نمی خوای هم به درک).

 

جمعه بیست و چهارم 8 1387
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال 87 بالاترین میزان خود را شاهد خواهد بود و تا پایان سال 1392 نیز بالاترین میزان خواهد بود. تورم
ایسنا: تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و چهارمین نرخ تورم بالا در میان 183 کشور جهان خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص دورنمای اقتصادی جهان نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در سال جاری به 26 درصد خواهد رسید که بالاترین میزان در خاورمیانه و چهارمین نرخ تورم بالا در میان کشورهای مورد ارزیابی قرار گرفته جهان (183 کشور) خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال 87 بالاترین میزان خود را شاهد خواهد بود و تا پایان سال 1392 نیز بالاترین میزان خواهد بود.

انتظار می‌رود در سال 88 تورم 22 درصدی برای کشور به ثبت برسد که تداوم روند نزولی این شاخص را در سال 1392 به 15 درصد خواهد رساند.

در میان کشورهای جهان که صندوق بین‌المللی پول به بررسی نرخ تورم در آنها پرداخته، میانمار با تورم 34.5 درصدی در صدر قرار گرفته و پس از آن جزایر سیچلس واقع در اقیانوس هند با نرخ تورم 27.3 درصدی در مکان دوم جهان جای دارد.

در میان کشورهای منطقه خاورمیانه نیز ایران با تورم 26 درصدی مکان اول را به خود اختصاص داده و یمن با نرخ تورم کمتر (17.2 درصد) مکان بعدی را اشغال کرده است.

همچنین کمترین تورم منطقه خاورمیانه متعلق به بحرین با نرخ 4.5 درصد است
جمعه بیست و چهارم 8 1387

روسای جمهور آمریکا به ترتیب دوره زمانی به شرح زیر است:
1- جرج واشنگتن : نخستین رئیس‌جمهور آمریکا. از 30 آوریل 1789 تا 4 مارس 1797. وی به "پدرسرزمین خود"‌ مشهور و زاده ایالت ویرجینیا بود. دوره ریاست جمهوری او از سال 1789 تا 1797 بود. گفته می‌شود وی دارای حزبی خاص نبوده است.
2- جان آدامز: از 4 مارس 1797 تا 4 مارس 1801. وی فدرالیست و متولد ایالت ماساچوست بود. وی نخستین رئیس‌جمهور آمریکاست که وارد ساختمان کاخ سفید شد که به تازگی تکمیل شده بود.
3- توماس جفرسون: از 4 مارس 1801 تا 4 مارس 1809 . جفرسون از مروجان ایده‌های جمهوری‌خواهی بود. وی یکی از پایه‌گذاران حزب دموکرات-جمهوری‌خواه است.
4- جیمز مادیسون: از 4 مارس 1809 تا 4 مارس 1817. وی عضو حزب دموکرات-جمهوری‌خواه و از پدران قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. مادیسون در حالی دوره خود را به پایان رساند که کشورش در آستانه جنگ با بریتانیای کبیر قرار داشت که در نهایت با ورود نیروهای بریتانیا به واشنگتن در سال 1814 مجبور شد به ویرجینیا فرار کند.
5- جیمز مونرو: از 4 مارس 1817 تا 4 مارس 1825. مونرو چهارمین نفری بود که از ایالت ویرجینیا به این مقام می‌رسید. وی از انقلاب فرانسه حمایت کرد. در دوران وی که به "دوره احساسات نیک"‌ مشهور شده است ایالت فلوریدا در سال 1819 به خاک آمریکا اضافه شد.
6- جان کوئینس آدامز: از 4 مارس 1825 تا 4 مارس 1829. او متولد ایالت ماساچوست است. آدامز فرزند جان آدامز، دومین رئیس‌جمهور آمریکاست. او در سال 1808 از حزب فدرال جدا شد و به جمهوری‌خواهان پیوست.
7- آندرو جکسون: از 4 مارس 1829 تا 4 مارس 1837. وی از حزب دموکرات بود. جکسون از جمله روسای آمریکاست که سابقه نظامی دارد.
8- مارتین ون بورن: از 4 مارس 1837 تا 4 مارس 1841. وی از حزب دموکرات بود. ون بورن در دوره نخست ریاست جمهوری آندرو جکسون پیشنهاد تصدی وزارت امور خارجه را نپذیرفت ولی بعدها روابطی نزدیک با جکسون برقرار کرد.
9- ویلیام هنری هریسون: 4 مارس 1841 تا 4 آوریل 1841. وی تنها پس از یک ماه ریاست جمهوری به مرگ طبیعی در گذشت. هریسون در سال‌های 1825 تا 28 سناتور ایالت اوهایو بود.
10- جان تایلر: از 4 مارس 1841 تا 4 مارس 1845. بزرگ‌ترین دستاورد تایلر در دوران ریاست جمهوری حمایت از پیمان "وبستر- آشبورتون" با انگلیس بود.
11- جیمز ناکس پولک: از 4 مارس 1845 تا 4 مارس 1849 . ناکس پولک از حزب دموکرات و یکی از حامیان دکترین مونرو بود. دکترین مونرو یک دکترین سیاسی آمریکایی بود که در 2 دسامبر 1823 از طرف جیمز مونرو پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر عدم دخالت قدرت‌های اروپایی در کشورهای تازه استقلال یافته قاره آمریکا بود.
12- زاخاری تیلر: 4 مارس 1849 تا 9 ژوئیه 1850. وی از ارتشیان آمریکا بود. تیلر نیز دوره ریاست خود را نتوانست به پایان برساند.
13- میلارد فیلمور: از 9 ژوئیه 1850 تا 4 مارس 1853. او با مرگ تیلر بر جای او نشست.
14- فرانکلین پیرس: از 4 مارس 1853 تا 4 مارس 1857. او از حزب دموکرات بود که به لطف اعتبار پدرش در حزب دموکرات به سرعت ارتقا یافت. پیرس یکی از شخصیت‌های ضد برده‌داری بود.
15- جیمز بیوگنن: از 4 مارس 1857 تا 4 مارس 1861. او دموکرات و متولد ایالت پنسیلوانیا بود. از او به نام یکی از سه رئیس‌جمهور بدنام آمریکا نام برده‌اند.
16- آبراهام لینکلن: از 4 مارس 1861 تا 15 آوریل 1865. او از حزب جمهوری‌خواه بود و گفته می‌شود لینکلن بود که به برده‌داری در آمریکا خاتمه داد. لینکلن در خانواده‌ای فقیر در کنتاکی زاده شد. از جمله نقاط مهم در دوران ریاست او این است که به تمام رقبای سیاسی خود پست‌های مهم داد تا گروه‌ها و احزاب مختلف را در یک جهت نگاه دارد. وی دچار افسردگی بالینی بود.
17- آندرو جانسون: از 15 آوریل 1865 تا 4 مارس 1869. وی از حزب دموکرات بود که جمهوری‌خواهان تلاشی بسیار می‌کر دند تا وی را زیر سوال ببرند.
18-اولیسس سیمون گرانت: از 4 مارس 1877. وی جمهوری‌خواه بود. کابینه سیمون گرانت به ترکیبی ضعیف مشهور بود و بسیاری از نزدیکان و دوستان او فاسد بودند.
19- روتر فورد بیرچارد هیس: از 4 مارس 1877 تا 4 مارس 1881. بیچارد هیس نیز جمهوری‌خواه بود و انتخاب او برای ریاست جمهوری با بحث و شبهه‌هایی بسیار همراه بود. هیس تنها با اختلاف یک رای الکترال بر رقیب خود پیروز شد.
20- جیمز آبرام گارفیلد: از 4 مارس 1881 تا 19 سپتامبر 1881. گارفیلد هم جمهوری‌خواه بود. او ترور شد و عمرش به پایان دوره ریاستش قد نداد و صندلی‌ ریاست جمهوری تنها برای 7 ماه به او وفا کرد.
21- چستر آلن آرتور: از 19 سپتامبر 1881 تا 4 مارس 1885. آرتور نیز جمهوری‌خواه بود.
22- استیفن گراور کلیولند: از 4 مارس 1885 تا 4 مارس 1889. او دموکرات بود ولی در میان افکار عمومی آمریکا محبوبیت بالایی نداشت.
23- بنیامین هریسون: از 4 مارس 1889 تا 4 مارس 1893. او جمهوری‌خواه و نوه نهمین رئیس‌جمهوری آمریکا بود.
24- استفن گراور کلیولند: از 4 مارس 1893 تا 4 مارس 1897. وی برای دومین بار به این مقام رسید.
25- ویلیام مک کیلنی: از 4 مارس 1897 تا 14 سپتامبر 1901. او جمهوری خواه بود. مک‌کیلنی به دست یک آشوب‌طلب به قتل رسید.
26- تئودور روزولت: از 14 سپتامبر 1901 تا 4 مارس 1909. روزولت جمهوری‌خواه بود. او پس از ترور مک کیلنی ریاست را بر عهده گرفت و موفق شد اولین جایزه نوبل را برای آمریکایی‌ها به ارمغان بیاورد. برخی معتقدند او با دخالت در درگیری‌ روسیه و ژاپن به حفظ توازن در شرق کمک کرد.
27- ویلیام هاوارد تافت: از 4 مارس 1909 تا 4 مارس 1913. او جمهوری‌خواه بود. هاوارد تافت تنها رئیس‌جمهور آمریکاست که همزمان با ریاست خود ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده گرفت. گفته می‌شود او دست‌پرورده روزولت بوده است.
28- توماس وودرو ویلسون: از 4 مارس 1913 تا 4 مارس 1921. او دموکرات بود. در سال 1919 دچار نوعی بیماری شد که بر اثر آن فلج شد و فعالیت‌هایش محدود گشت. مهم‌ترین ابتکار او ایجاد پیمان جامعه ملل پس از جنگ جهانی نخست بود و هر چند این پیمان نتیجه‌بخش نبود و حتی خود آمریکا به آن نپیوست ولی زیربنای ایجاد سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم شد.
29- وارن گامالیل هاردینگ: 4 مارس 1921 تا 2 اوت 1923. وی جمهوری‌خواه بود. هاردینگ ششمین رئیس‌جمهور آمریکا بود که در دفتر کار خود درگذشت.
30- جان کالوین کولیج: از 2 اوت 1923 تا 4 مارس 1929. طبعا او هم جمهوری خواه بود زیرا او معاون کولیج و به مانند برخی از اسلاف خود میراث خوار رئیس‌جمهوری بود که پیش ازمرگ او معاونت او را به عهده داشت.
31- هربرت هوور: از 4 مارس 1929 تا 4 مارس 1933. هوور از حزب جمهوری‌خواه بود.
32- فرانکلین دلانو روزولت: 4 مارس 1933 تا 12 آوریل 1945. از حزب دموکرات بود. روزولت در سال 1932 توانست به نامزدی دموکرات‌‌ها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست یابد. روزولت پیش از پایان دوره خود درگذشت.
33- هری اس ترومن: از 12 آوریل 1945 تا 20 ژانویه 1953. وی معاون دلانو روزولت بود که پس از مرگ ناگهانی او برجای وی تکیه زد.
34- دوایت دیوید آیزنهاور: 20 ژانویه 1953 تا 20 ژانویه 1961. او جمهوری‌خواه بود. در طول جنگ جهانی دوم او عنوان "ژنرال ارتش" را با خود داشت. معاون او ریچارد نیکسون سی و هفتمین رئیس جمهور آمریکاست.
35- جان اف. کندی: از 20 ژانویه 1961 تا 22 نوامبر 1963. کندی دموکرات بود. او به عنوان نمادی از لیبرالیسم آمریکایی مشهور است. او به هنگام برعهده گرفتن پست ریاست جمهوری 43 ساله بود که بدین دلیل جوان‌ترین رئیس جمهور آمریکا بود که در قرن بیستم متولد شده بود. کندی در سن 46 سالگی به قتل رسید.
36- لیندون بنیز جانسون: از 22 نوامبر 1963 تا 20 ژانویه 1969. او معاون جان اف. کندی بود که با مرگ وی جانشین او شد.
37- ریچارد نیکسون: 20 ژانویه تا 9 اوت 1974. نیکسون جمهوری‌خواه بود. نیکسون نخستین رئیس جمهور آمریکاست که از مقام خود استعفا کرد. در حقیقت رسوایی «واترگیت» سبب استعفای او شده است.
38- جرالد فورد: 9 اوت 1974 تا 20 ژانویه 1977. فورد از حزب جمهوری‌خواه بود. فورد نخستین کسی است که در آمریکا بدون شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و بدون اینکه معاون رئیس جمهور باشد به ریاست جمهوری رسیده است. فورد با متمم 25 قانون اساسی آمریکا کفیل ریاست جمهوری انتخاب شد.
39- جیمی کارتر: از 20 ژانویه 1977 تا 20 ژانویه 1981. کارتر دموکرات بود. بازداشت دیپلمات‌های آمریکا در ایران، تورم بی‌سابقه اقتصادی و درگیری نفس‌گیر با کنگره آمریکا از جمله مشکلات دوره ریاست جمهوری او بود. پیمان «کمپ دیوید» میان رژیم‌صهیونیسیتی و مصر در زمان او امضا شد که از جمله دستاوردهای کارتر محسوب می‌شود.
40- رونالد ویلسون ریگان: از 20 ژانویه 1981 تا 20 ژانویه 1989. ریگان متولد 1911 و جمهوری خواه بود. معاون نخست او "جرج هربرت واکر بوش"، پدر «جرج بوش» رئیس جمهور فعلی آمریکا را به معاونت خود برگزید. ریگان با اوج‌گیری احساسات راست‌گرایانه در آمریکا به پیروزی رسید. او سه ماه پس از ورود به کاخ سفید هدف سوء قصد ناکام قرار گرفت. این ریگان بود که دستور حملاتی مختلف را به کشورهایی مانند الجزایر، جزایر کارائیب، لبنان و لیبی صادر کرد.
محبوبیت ریگان پس از رسوایی "ایران- کنترا" در سال 1986 تنزل یافت. او در سال 1994 به آلزایمر دچار شد و 10 سال بعد درگذشت.
41- جرج هربرت واکر بوش: از 20 ژانویه 1989 تا 20 ژانویه 1993. هربرت بوش جمهوری خواه بود. او از سال 1971 تا 73 نماینده آمریکا در سازمان ملل بود و در سال‌های 76 و 77 مدیر سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» بود.
42- ویلیام جفرسون بیل کلینتون: از 20 مارس 1993 تا 20 مارس 2001. کلینتون دموکرات بود. او پس از فرانکلین روزولت و جان اف. کندی جوان‌ترین رئیس‌جمهور آمریکاست. دوره دوم ریاست جمهوری او با رسوایی اخلاقی «مونیکا لوینسکی» همراه شد که در نهایت در سنای آمریکا تبرئه شد. جنگ کوزوو از دیگر وقایع مهم دوره ریاست جمهوری اوست.
43- جرج واکر بوش: از 20 ژانویه 2001 تا 20 ژانویه 2008. بوش جمهوری خواه است. جرج بوش بزرگ‌ترین پسر جرج هربرت بوش چهل و یکمین رئیس جمهور آمریکاست. حادثه 11 سپتامبر سال 2001، جنگ علیه تروریسم، جنگ افغانستان و عراق و در نهایت بحران جهانی اقتصاد که از آمریکا آغاز شده و تاکنون شماری زیاد از بانک‌ها و موسسات آمریکایی را ورشکسته کرده است از وقایع مهم دوره ریاست جمهوری او به شمار می‌رود.
«صدام حسین» دیکتاتور معدوم عراق با حمله ارتش آمریکا به عراق سرنگون و سپس محاکمه و به دار آویخته شد.
جرج بوش در سال 1946 در "نیوهون" ایالت "کنتاکی" به دنیا آمد. جرج بوش خود، فرزند چهل و یکمین رئیس جمهور آمریکا و "باربارا بوش" همسر بوش از نوادگان ژنرال "فرانکلین پیرس" چهاردهمین رئیس جمهور آمریکاست.
44- باراک اوباما. از 20 مارس 2008 تا 20 مارس 2012.
 

پنج شنبه بیست و سوم 8 1387

من که اینترنت رو گشتم و چیزایی که از اطرافیانم شنیدم ،دقیقا چیزی نیست که تبیان میگه.

تازه شنیدم که ممنوع التصویر شده،ولی تبیان چیز دیگه ای میگه، ببینید

پنج شنبه بیست و سوم 8 1387

1.بازیگران ایرانی فقط در ایران بازی کنن

2.به خودشون مربوطه و دولت حق تصمیم گیری برای اونارو نداره

3.اگر در خارج بازی کردن ،اجازه بازی در ایران را نداشته باشن

4.بازی در خارج کشور با رعایت ضوابطی...

دسته ها : نظر سنجی
پنج شنبه بیست و سوم 8 1387

میترا حجاز


به گزارش «فردا»، «میترا حجار» با بازی در فیلمی هالیوودی ساخته «گابریل اسکات» با عنوان «Stellina Blue» به سینمای آمریکا پیوست.

بنابراین گزارش میترا حجار در این فیلم به عنوان یکی از شخصیت‌های مکمل در آن ایفای نقش کرده است.

«Stellina Blue» داستان زندگی یک زن و شانس مجدد وی برای تغییر زندگی است.

میترا حجار در این فیلم نقش میترای ایرانی را بازی می کند. در این اثر که شخصیت‌های ایرانی نیز در آن حضور دارند بازیگرانی چون «کریستیانو مائورو»ٰ، «کریس کرامر» و «نوید نگهبان» نقش‌های اصلی را عهده‌دار هستند.

اسکات پیش از این، فیلم «فرار» را در سال 2006 کارگردانی کرده بود.

پس از فیلم «مجموعه ی دورغ‌ها» و جنجال‌های پس از آن، حضور حجار در فیلمی هالیوودی جالب توجه به نظر می‌رسد.


نظره شما چیه ؟

به نظر من بازی در هالیوود علاوه بر شهرت و زندگی خوب خود هنرپیشه،استعداد ایرانیها رو هم نشون میده و یه کم هم ایرانو به دنیا می شناسونه ... 

پنج شنبه بیست و سوم 8 1387

والنتاین یک سنت ایرانی نیست ...

روز 29 بهمن روز سپندارمذگان شاد باد.

  

شنبه هجدهم 8 1387
X